Deze site is een initiatief van de Stichting Leefbaar Balgoy 2000 © Copyright LBG Balgoy The@ de Valk Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van: 60 km/h op de erftoegangswegen buiten de bebouwde kom van Balgoij, te weten de Ravensteinseweg, Van Cittersweg, de Loonse Waard, Maasbandijk, Luumt, Korte Herreweg, Herreweg en de Houtsestraat. In het beleid van het GVVP is vastgesteld dat de gemeente de beleidslijnen van Duurzaam Veilig zoveel mogelijk volgt en toepast. Een onderdeel ervan is het verhogen van de verkeersveiligheid en het instellen van 60 km/h op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. Ter inzage / informatie Schriftelijke stukken over een onderwerp bedoeld in de publicatie zijn iedere werkdag van 08.30 tot 12.30 uur in te zien bij de consulenten bouwen en leefomgeving. Ook kunt u bij hen een mondelinge toelichting krijgen. Op woensdagavond kunt u de stukken (met uitzondering van de stukken die betrekking hebben op bouwen, slopen en kappen) inzien bij het informatiecentrum van 17.00 tot 19.30 uur. Er is dan geen vakinhoudelijke deskundigheid aanwezig. Op afspraak met de consulenten bouwen en leefomgeving kunt u ook 's middags (behalve vrijdagmiddag) stukken komen inzien. Bezwaarschrift Belanghebbenden kunnen tegen een besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. In de publicatie is vermeld op welke dag het besluit is bekendgemaakt. De bezwarentermijn vangt aan op de dag na bekendmaking. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden of de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voorlopige voorziening Een bezwaarschrift of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien u er belang bij heeft dat het besluit niet in werking treedt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Als het besluit een milieuvergunning, een bestemmingsplan of een projectbesluit betreft kunt u het verzoek richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorziening treffen indien de zaak spoedeisend is. U kunt alleen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u een bezwaarschrift of beroepschrift heeft ingediend. Verkeersbesluit, omgeving Balgoy