Deze site is een initiatief van de Stichting Leefbaar Balgoy 2000 © Copyright LBG Balgoy The@ de Valk Herinrichting Maasoever bij Balgoij gereed De natuurvriendelijke oever waar aannemer Martens en Van Oord de afgelopen twee jaar in opdracht van Rijkswaterstaat aan heeft gewerkt, is klaar. De oever is over een lengte van 1,9 km schuin afgegraven en een stukje vóór de oever is parallel aan de rivier onder water een stenen vooroeverdam aangelegd. Dit beperkt het afkalven van de oever door stroming en golfslag. Tussen het land en de dam is zodoende ondiep langzaam stromend water ontstaan, waar (water)planten, vissen en andere dieren weer kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarmee  verbetert de waterkwaliteit. Aan de scheepvaartbakens is te zien waar de onder water liggende oeverdam zich bevindt. Beschermend kleipakket Een speciaal aangebracht dik kleipakket in de bodem van de geul beschermt het achterland tegen een toename van kwelwater onder de dijk door. Zo blijft de functionaliteit van de dijk gewaarborgd. Hiervoor is ondermeer klei gebruikt die bij Balgoij zelf en bij het realiseren van de natuurvriendelijke Keentse oevers aan de overzijde van de rivier is vrijgekomen. Het afgegraven materiaal dat tijdelijk op de oever opgeslagen lag, is hergebruikt bij dijkversterking, aanleg van wegen en de productie van bakstenen. Bovenop het kleipakket is een ecologisch gunstig 'leeflaag' aangebracht. Afwerking In samenspraak met de inwoners en de betrokken agrariër is de rand van de oever zo afgewerkt dat de komvormige verlaging in de uiterwaard - die bij vorst als schaatsbaan wordt gebruikt- zo goed mogelijk behouden is gebleven. Op verzoek van de leefbaarheidsgroep Balgoij heeft de aannemer het ontwerp nog wat verder in de lengterichting uitgebreid. Als afrondende handeling gaat de aannemer naar verwachting binnen twee weken een rij van negentien jonge zwarte populieren langs de geul planten. Staatsbosbehaar gaat de nieuwe oever beheren en zet daarbij paarden en/of runderen in voor natuurlijke begrazing. Publieksinformatiebord Rijkswaterstaat neemt behalve Balgoij op meerdere locaties langs de Maas maatregelen om het leefgebiedvan plant en dier te herstellen. Een groot aantal van deze ingrepen komt ook de hoogwaterveiligheid ten goede. Om passerende fietsers, wandelaars en andere geïnteresserden uitleg te geven over natuurvriendelijke oever bij Balgoij is ter hoogte van de kruising Maasbandij- Hoeveweg een publieksinformatiebord van Rijkswaterstaat geplaatst. Herinrichting Maasoevers Rijkswaterstaat staat voor de taak een groot deel van de Maasoever opnieuw in te richten. Een omvangrijk project dat niet in één keer, maar in verschillende fasen uitgevoerd wordt. Het eerste pakket oevertrajecten met een totale lengte van 36,5 km is voor het einde van 2012 klaar. Dit geldt in de gemeente Wijchen voor het traject Balgoij, maar ook voor Niftrik. Tot en met voorjaar 2014 wordt met een tweede pakket nog een 54 km aangelegd, eveneens verspreid over vele kleine trajecten in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Een derde pakket is in voorbereiding. Voor meer informatie zie www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers of bel 0800-8002 (zevendagen per week gratis bereikbaar)